Privacybeleid


Privacybeleid Bouwkundig Atelier Franco Hendricks

Bouwkundig Atelier Franco Hendricks zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Bouwkundig Atelier Franco Hendricks zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacy verordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacy beleid te weten Bouwkundig Atelier Franco Hendricks die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die Bouwkundig Atelier Franco Hendricks aanbiedt.
 2. Door Bouwkundig Atelier Franco Hendricks worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot de architecten dienstverlening. Deze persoonsgegevens bestaan uit een e-mail adres , NAW gegevens en een identiteitsbewijs van de klant.
 3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Bouwkundig Atelier Franco Hendricks verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
 5. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;
 6. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
 7. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Bouwkundig Atelier Franco Hendricks. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Bouwkundig Atelier Franco Hendricks, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Bouwkundig Atelier Franco Hendricks. Bouwkundig Atelier Franco Hendricks zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. Bouwkundig Atelier Franco Hendricks gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daar bijbehorende opdracht. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de architect dienstverlening.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van Bouwkundig Atelier Franco Hendricks. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van architecten dienstverlening.
 3. Het identiteitsbewijs van de Klant wordt opgevraagd en verwerkt zodat Bouwkundig Atelier Franco Hendricks de aanvraag bij de gemeente kan koppelen aan het burgerservicenummer. Bouwkundig Atelier Franco Hendricks treedt hierbij op als gemachtigde en verkrijgt hiervoor expliciete toestemming van de Klant.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal één jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Bouwkundig Atelier Franco Hendricks verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. Het identiteitsbewijs zal in ieder geval zo snel mogelijk worden verwijderd door Bouwkundig Atelier Franco Hendricks. De contactgegevens worden langer dan één jaar bewaart, tenzij de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. Bouwkundig Atelier Franco Hendricks treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Bouwkundig Atelier Franco Hendricks neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Bouwkundig Atelier Franco Hendricks kan worden gevergd.
 2. De Klant kan op ieder gewenst moment Bouwkundig Atelier Franco Hendricks verzoeken via info@francohendricks.nl of tel: 06-11132232, om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
 3. Bouwkundig Atelier Franco Hendricks biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten

 1. Bouwkundig Atelier Franco Hendricks biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@francohendricks.nl of tel: 06-11132232.

Artikel 10- Wijzigingen privacybeleid

 1. Bouwkundig Atelier Franco Hendricks behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 11- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Limburg neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit